Info

 • Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která:

  a) podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem

  b) ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona-(Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.), přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců

  c) není nezpůsobilá k právním úkonům

  d) je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona (Zákon č. 361/2000 Sb., ve znšní pozdějších předpisů), dokládá se posudkem o zdravotní způsobilosti žadatele, který nesmí být starší více než 3 měsíce v době podání žádosti

  e) má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt /cizinci doloží doklad o trvalém či přechodném pobytu od Cizinecké policie/

  f) není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

 • Kurz - řidičské oprávnění

  Výcvik a výuka je individuální a jeho délka trvání je především závislá na časových možnostech žáka. Nesmí být delší než 18 měsíců a nesmí skončit dříve než po dosažení příslušné věkové hranice. Žák musí splnit 28 hodin výcviku v řízení vozidla (1 hodina se rovná 45 minutám). Výuka je prováděna ve vozidle Škoda Octavia červené barvy.

 • Příprava teorie

  Žákovi jsou k dispozici výukové materiály a CD.

  Výuka se provádí dle individuálního plánu - jedná se o tzv. samostudium kdy žáka dochází pouze na konzultace, v termínech po dohodě s autoškolou (skupina max. 5 žáků)

  Základní výuka 36 hodin v 7 pravidelných přednáškách je prováděna na učebně pod dohledem odborně vyškoleného učitele:

  – 18 hodin výuky o předpisu a provozu vozidel

  – 2 hodiny výuky o ovládání a údržbě vozidla

  – 10 hodin výuka teorie a zásad bezpečné jízdy

  – 2 hodiny výuka zdravotnické přípravy

  – 4 hodiny opakování a přezkoušení

  Učebna teoretické výuky se nachází v budově Kolosea (Generála Svobody 83/47, 460 01 Liberec XIII-Nové Pavlovice) odkaz na mapu

 • Ke stažení

  Stáhnout přihlášku do autoškoly

  Stáhnout lékařský posudek

 • Cena

  Řidičské oprávnění sk. B. – 20 000,- Kč

  Individuální, intenzivní kurz pro skupinu B – 22 500,- Kč

  Opravná zkušební jízda, přistavení vozidla pro sk. B – 400,- Kč

  Storno žádosti (administrativní poplatek) – 1 000,- Kč

  Kondiční jízda (45 min.) – pro absolventy autoškoly 600,- Kč, ostatní 700,- Kč

  Neomluvená dohodnutá jízda (prostoj) - 500,- Kč

  Vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení - 5 000,- Kč/ 2 jízdy po 1,5 hod. v ceně/

  Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši – 700,- Kč


  Za případnou opravnou zkoušku se obecnímu úřadu s rozšířenou působností platí správní poplatek ve výši:

  Pravidla o provozu na pozemních komunikacích (test) – 100,- Kč

  Praktická jízda – 400,- Kč

 • Upozornění pro zájemce skupiny B

  Kurzovné je nutno zaplatit při první jízdě v hotovosti, popřípadě v ojedinělých případech po domluvě převodem na účet. Při platbě lze využít možnosti splátek, ale s tím, že celý obnos musí být splacen do poloviny kurzu, to znamená do sedmé jízdy. Pokud bude využita možnost splácení, pak se platí na první jízdě 1 000,- Kč záloha, zbytek po vzájemné dohodě.

 • Opakovaná zkouška

  Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky. Poté musíte opětovně zahájit novou vyuku a výcvik v plném rozsahu určenou pro řidičskou skupinu „B“.